Ελληνικά

Επιθυμώ να συμμετέχω με ιδία πρωτοβουλία και ατομική μου ευθύνη στον αγώνα/ υπηρεσία και δηλώνω υπεύθυνα και συνειδητά τα παρακάτω:

 1. Έχω λάβει πλήρη γνώση των κανονισμών των αγώνων και τους αποδέχομαι πλήρως. Έχω πλήρη συναίσθηση ότι οι αγώνες μπορούν να είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί και δύσκολοι. Γνωρίζω την πιθανότητα σωματικών καταπονήσεων και τραυματισμών που δύναται να μου παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα να ακολουθώ τις οδηγίες της διοργανώτριας ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ακολουθώ τις οδηγίες της διοργανώτριας ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT ή προβαίνω σε πράξεις που εμποδίζουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, ή μπορούν να αποβούν επικίνδυνες για άλλους συμμετέχοντες, ανεπιφύλακτα αποδέχομαι ότι οι διοργανωτές ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT μπορούν να με αποβάλλουν – αρνηθούν τη συμμετοχή μου.
 2. Βεβαιώνω πώς έχω ελέγξει την υγεία μου εντός του τελευταίου 6μήνου και δεν αντιμετωπίζω οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας και δύναμαι να συμμετάσχω σε αγώνες – εκδηλώσεις μεγάλων ή μικρών αποστάσεων  κι αναλαμβάνω την ευθύνη να προσκομίσω στη γραμματεία του αγώνα την ανάλογη βεβαίωση κατά τη διάρκεια του check in, όπως ρητά αναφέρει στην προκήρυξη αυτού, η διοργανώτρια ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT.
 3. Βεβαιώνω ότι η διοργανώτρια ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT και οι εμπλεκόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δεν φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του αγώνα – διοργάνωσης, όπως ενδεικτικά αναφέρεται, θάνατος, σωματική ή πνευματική βλάβη της υγείας μου (προσωρινή ή μόνιμη) ή άλλους τραυματισμούς.
 4. Επιπλέον, βεβαιώνω ότι η διοργανώτρια ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT των αγώνων – εκδηλώσεων, και οι εμπλεκόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δεν φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του αγώνα – εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένων τον τραυματισμό θεατών ή παρευρισκόμενων, που συνδέεται ή όχι με υπαιτιότητα μου.
 5. Έχω την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία της υγείας μου και δηλώνω ρητά ότι καμία αξίωση δε θα εγερθεί για τυχόν σωματική ή πνευματική βλάβη, θάνατο ή για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, οικονομική, αποθετική ή άλλη ζημία οποιοδήποτε είδους με άμεση ή έμμεση σχέση με τον αγώνα – εκδήλωση, όπως και για οποιαδήποτε τυχόν υλική ζημιά εξ αφορμής ή εξ αιτίας του αγώνα – εκδήλωσης – υπηρεσίας, η διοργανώτρια ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή οποιουδήποτε είδους ζημιά. Ρητά απαλλάσσω την διοργανώτρια ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT και κάθε άλλον εμπλεκόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) από κάθε ευθύνη για την υγεία μου, τυχόν ατύχημα ή ακόμα και το θάνατό μου.
 6. Δηλώνω ότι γνωρίζω τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) και επιτρέπω στους διοργανωτές ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT όπως χρησιμοποιήσουν και μοιραστούν με εμπλεκόμενους τα προσωπικά μου δεδομένα για λόγους προώθησης και προβολής του αγώνων – εκδηλώσεων – υπηρεσιών ή όποιον άλλον λόγο, όπως φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις, που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα – εκδήλωσης, όπως επίσης και τη μαγνητοσκόπηση και καταγραφή του αγώνα – εκδήλωσης με πάσης φύσης οπτικοακουστικά μέσα. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, δηλώνω ότι απαλλάσσω τους διοργανωτές ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT και κάθε εμπλεκόμενο από κάθε ευθύνη και παραιτούμαι από οποιαδήποτε αξίωση. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των φωτογραφιών, βίντεο, και ηχογραφήσεων επί όλων των εγγραφών ήχου, εικόνας καθώς και διαφημιστικών γυρισμάτων που τυχόν ληφθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα – εκδήλωσης καθώς και σε άλλους χώρους ανήκουν στην διοργανώτρια ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT
 7. Η συμμετοχή μου στον αγώνα – εκδήλωση συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και τις τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις που μπορεί να προκύψουν πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα – εκδήλωση.
 8. Έχω διαβάσει και γνωρίζω πλήρως τις ειδικές ανάγκες, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής – αγοράς – εγγραφής.
 9. Είμαι σε άριστη φυσική κατάσταση και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τη συμμετοχή μου.
 10. Πατώντας επάνω στο “Δέχομαι όλους τους όρους” είναι σα να υπογράφω έγγραφο, είμαι ενήλικος και κατά το νόμο ικανός να δεχθώ την παρούσα δήλωση. Στην περίπτωση ανηλίκου, υπάρχει κάποιος ενήλικος που έχει διαβάσει τους όρους, συμφωνεί και δέχεται αυτούς για εμένα κι αναλαμβάνει την ευθύνη να προσκομίσει στη γραμματεία του αγώνα την ανάλογη υπεύθυνη δήλωση κατά τη διάρκεια του check in, όπως ρητά αναφέρει στην προκήρυξη αυτού, η διοργανώτρια ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT.
 11. Για πολιτική ακυρώσεων παρακαλώ ανατρέξτε στην προκήρυξη του αγώνα που σας ενδιαφέρει

English

I would like to buy this product/ service with my own initiative and individual responsibility for all events/ services, and Ι declare consciously and solemnly the following: 

 1. I’m informed of the  specific regulations and fully accept them. Likewise, I am fully conscious that the participating in races/ events can be hard and difficult. Ι am also fully aware of the probability of physical stress and injuries that can occur to me during these races/ events. I unconditionally accept to follow the instructions of any organizer/ vendor/ supplier. If I do not follow the instructions of the organizers/ vendors/ suppliers, or I act in a way that prevents the smooth and secure conduct of the race/ event/ service, or in a way that can be dangerous for other participants, I accept that the organizers/ vendors/ suppliers/ ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT can disqualify/ ban me from the race/ an event/ a service. 
 2. I declare that I have done medical checks the last 6 months, and that I am in the physical condition to participate in a race/ event. I confirm that I do not encounter any health problems and I can participate in any long or short distance races/ event and in other similar events. 
 3. I confirm that the organizing authority/ vendor/ supplier/ ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT and all the involved people do not have any responsibility for anything that occurs before, during or after the event. Things like death, physical or mental damage (temporary or permanent), or any other injury. 
 4. Moreover, I confirm, that the organizing authority/ supplier/ vendor/ ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT and all involved people (individuals or legal entities) do not have any responsibility for anything that occurred before, during or after the event, including attendees and/or viewers, that are connected or not with my culpability. 
 5. I am responsible for keeping myself out of harm and I explicitly declare that no claim will be raised for any physical or mental disability that may occur and/or death for any direct, indirect, financial, repayment or other damage of any kind, directly or indirectly related to these races/ events/ services, as well as any material damage caused by or due to the races/ events/ services. The organizers/ vendors/ suppliers/ ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT and all involved persons (individuals or legal entities), are not responsible for any loss or damage of any kind. I explicitly relieve the organizers/ vendors/ suppliers/ ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT and any other involved (individuals or legal entities) of any responsibility regarding my health, any accident or even my death. 
 6. I hereby declare that I am aware of the General Data Protection Regulation (GDPR) and I unreservedly allow ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT, the organizers/ vendors/ suppliers to use and share my personal data with anyone involved with the race/ event/ service, for marketing and promotional purposes and any other reason, along with photos, videos, audio recordings which will be taken during the races/ events/ services, as well as filming and recording the races/ events/ services with any kind of media. For all the above cases, I declare that I absolve the organizers from any liability and Ι waive of any claim. All copyrights on photos, videos, and recordings of all audio and video recordings and promotional filming taken during the event/ race/ service belong to the organizer/ vendor/ supplier/ ΑΛΦΑ SPORTS MANAGEMENT.
 7. My participation in any race/ event/ service, implies the full and unconditional acceptance of the terms and any additional conditions that may arise before, during or after the race/ event/ service.
 8. I’ve read, and I am fully aware of the terms of service and the risks that my actions have upon participating
 9. I am in excellent physical situation and take full responsibility for my participation in the races/ events.
 10. I declare that by pushing the “I Accept” is like signing a document, I am an adult and i am legally qualified to accept all rules and regulations. In the case I am not an adult, I have an adult that is acceptant of everything stated in this document.
 11. For cancellation policy please refer to the race announcement you are interested in.
Καλάθι αγορών
Scroll to Top

Προσβασιμότητα

Η πόλη της Καβάλας είναι κυριολεκτικά κόμβος όσον αφορά την πρόσβαση, από στεριάς, θαλάσσης και αέρος, είτε μιλάμε για εγχώρια προσέλευση, είτε για πολίτες ξένων γειτονικών και όχι μόνο χωρών. Το αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος», η «Εγνατία οδός», η ακτοπλοϊκή της σύνδεση με τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τον Πειραιά, αλλά και η πρόσβαση σ’ αυτήν μέσω του Προμαχώνα, της Εξοχής και της Νυμφαίας για τους πολίτες των άλλων Βαλκανικών χωρών, την καθιστούν εύκολα προσβάσιμη για τον καθένα!